Article 9113

Title of the article

CONTINUOUS WAVE GENERATION OF THE YAG:ND-LASER
AT TWO WAVE LENGTHS OF 1064,15 AND 1061,5 NANOMETERS 

Authors

Golovkov Oleg Leonidovich, Candidate of physical and mathematical sciences, sub-department of general and theoretical physics and physics teaching methods, Ryazan State University named after S. A. Esenin (Ryazan, 46 Svobody str.), golovkow@mail.ru
Kuptsova Galina Aleksandrovna, Postgraduate student, Ryazan State University named after S. A. Esenin (Ryazan, 46 Svobody str.), golovkow@mail.ru
Stepanov Vladimir Anatol'evich, Doctor of physical and mathematical sciences, professor, head of sub-department of general and theoretical physics and physics teaching methods, Ryazan State University named after S.A.Esenin (Ryazan, 46 Svobody str.), golovkow@mail.ru

Index UDK

621.373.826 

Abstract

The article investigates a reason of continuous generation of two wave lengths of 1064.15 and 1061.5 nm in the Nd:YAG-laser with diode laser pumping. The authors have determined the conditions of continuous simultaneous generation at these lines (crystal birefringence and orthogonality of the pumping radiation polarization surface to the laser radiation). It is shown that the appearance of regeneration at 1064,7 and 1061,7 nm lines is related to the conditions of upper laser level filling and caused by the contribution of relaxation transitions between these levels.

Key words

birefringent, YAG:Nd-laser, polarization. 

Download PDF
References

1. Brauch, U. Temperature dependence of efficiency and thermal lensing of diodelaserpumped Nd:YAG lasers / U.Brauch // Applied Physics B. – 1994. – V. 58. – P. 397–402.
2. Iyevlev, I. V. Nepreryvnaya dvukhvolnovaya generatsiya v mikrochip-Nd: YAGlazerakh / I. V. Iyevlev, I.V.Koryukin, YU. S. Lebedeva, P. A. Khandokhin // Kvantovaya elektronika. – 2011. – V. 41. – S. 715.
3. Mezenov, A. V. Termooptika tverdotel'nykh lazerov / A. V. Mezenov, L. N. Soms, A. I. Stepanov. – L. : Mashinostroyeniye, 1986. – S. 41.
4. Sirotin, YU. I. Osnovy kristallofiziki / YU. I. Sirotin, M. P. Shaskol'skaya. – M. : Nauka, 1979. – S. 216.
5. Khanin, YA. I. Osnovy dinamiki lazerov / YA. I. Khanin. – M. : Nauka ; Fizmatlit, 1999. – S. 145.
6. Zverev, G.M. Lazery na alyumoittriyevom granate s neodimom/G.M. Zverev.– M.:Radio i svyaz',1985.– C.27.
7. Kaminskiy, A. A. Lazernyye kristally / A. A. Kaminskiy. – M. : Nauka, 1975. – 256 s.

 

Дата создания: 20.01.2014 11:34
Дата обновления: 21.07.2014 08:23